Izgovorite

Možete izabrati da vidite izgovore na pojedinačnim jezicima.

 • Snimi izgovor za хъуэпскӏын хъуэпскӏын
 • Snimi izgovor za зэрыхь зэрыхь
 • Snimi izgovor za хуэшэчын хуэшэчын
 • Snimi izgovor za пкърыхуэн пкърыхуэн
 • Snimi izgovor za пкърыупщӏыхьын щӏадзащ пкърыупщӏыхьын щӏадзащ
 • Snimi izgovor za пкърыупщӏыхьын пкърыупщӏыхьын
 • Snimi izgovor za пкъырыпкъынэ пкъырыпкъынэ
 • Snimi izgovor za "сэ" жызыӏэ "сэ" жызыӏэ
 • Snimi izgovor za гуэдзыпкъэ гуэдзыпкъэ
 • Snimi izgovor za дапхъэ зэтет дапхъэ зэтет
 • Snimi izgovor za сыадыгэщ сыадыгэщ
 • Snimi izgovor za сыкъуаншэщ сыкъуаншэщ
 • Snimi izgovor za Нарткъалэ сыдэсщ Нарткъалэ сыдэсщ
 • Snimi izgovor za бэнакӀуэм сахэтщ бэнакӀуэм сахэтщ
 • Snimi izgovor za кином сокӏуэ кином сокӏуэ
 • Snimi izgovor za апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым
 • Snimi izgovor za апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым
 • Snimi izgovor za зыри зэзгъэцӏыхукъым зыри зэзгъэцӏыхукъым
 • Snimi izgovor za ӏейуэ сыпхуозэш ӏейуэ сыпхуозэш
 • Snimi izgovor za пхузогъэгъу пхузогъэгъу
 • Snimi izgovor za сынопсалъэкъым сынопсалъэкъым
 • Snimi izgovor za сымис сымис
 • Snimi izgovor za зызотхьэщӏ зызотхьэщӏ
 • Snimi izgovor za адыгэбзэ зызогъащӏэ адыгэбзэ зызогъащӏэ
 • Snimi izgovor za ябгъэ ябгъэ
 • Snimi izgovor za ябжыр ябжыр
 • Snimi izgovor za ябж ябж
 • Snimi izgovor za ягуар ягъавэ ягуар ягъавэ
 • Snimi izgovor za ямыдэ ямыдэ
 • Snimi izgovor za ямыдэу щытын ямыдэу щытын
 • Snimi izgovor za сыт псом япэр? сыт псом япэр?
 • Snimi izgovor za еужьэрэкӏ еужьэрэкӏ
 • Snimi izgovor za щэ ныкъуэ щэ ныкъуэ
 • Snimi izgovor za Яша Яша [имя, dict_uk]
 • Snimi izgovor za яшэ яшэ
 • Snimi izgovor za зыкӏуэцӏашыхь зыкӏуэцӏашыхь
 • Snimi izgovor za зыкӏуэцӏалъхьэ зыкӏуэцӏалъхьэ
 • Snimi izgovor za хьэпшыпылъэ хьэпшыпылъэ
 • Snimi izgovor za ящӏ ящӏ
 • Snimi izgovor za ӏэ лалэ ӏэ лалэ
 • Snimi izgovor za телъэтыпӏэ телъэтыпӏэ
 • Snimi izgovor za телъэтын телъэтын
 • Snimi izgovor za жэщым яшхын жэщым яшхын
 • Snimi izgovor za ахэр игъэшхэн хуейт ахэр игъэшхэн хуейт
 • Snimi izgovor za ахэм шыр къыраш ахэм шыр къыраш
 • Snimi izgovor za псыӏэрышэ псыӏэрышэ
 • Snimi izgovor za ар дауэ? ар дауэ?
 • Snimi izgovor za тэмакъыдзэ тэмакъыдзэ
 • Snimi izgovor za бдзэху бдзэху
 • Snimi izgovor za пэублэ пэублэ