• دروازه izgovor دروازه [fa]
 • porta izgovor porta [it]
 • tawurt izgovor tawurt [kab]
 • puerta izgovor puerta [es]
 • odźwierny izgovor odźwierny [pl]
 • بَاب izgovor بَاب [ar]
 • Dür izgovor Dür [gsw]
 • portal izgovor portal [es]
 • pintô izgovor pintô [tl]
 • deure izgovor deure [oc]
 • postern izgovor postern [en]
 • däör izgovor däör [li]
 • درب izgovor درب [fa]
 • wziernik izgovor wziernik [pl]
 • Snimi izgovor za olujji olujji [lg] Neizgovoreno
 • דלת izgovor דלת [he]
 • Snimi izgovor za dibitu dibitu [kmb] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za sivalo sivalo [ss] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za duor duor [jam] Neizgovoreno
 • dier izgovor dier [af]
 • درگا izgovor درگا [ku]
 • 戸 izgovor [ja]
 • դուռ izgovor դուռ [hy]
 • Snimi izgovor za isicabha isicabha [zu] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za ucango ucango [xh] Neizgovoreno
 • bunt izgovor bunt [de]
 • eshik izgovor eshik [uz]
 • gapy izgovor gapy [tk]
 • дар izgovor дар [ru]
 • dua izgovor dua [ms]